Statut

Stowarzyszenie Opowiadamy

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Opowiadamy, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Świercze.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników, w tym członków stowarzyszenia oraz powoływać biura.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Kreowanie i wzmacnianie dobrych postaw obywatelskich wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 2. Promocja kultury i sztuki oraz jej tworzenie.
 3. Inicjowanie wydarzeń kulturalnych, kampanii i innych akcji, podnoszących świadomość i wiedzę społeczeństwa.
 4. Promocja twórczości filmowej oraz wspieranie rozwoju filmu niezależnego.
 5. Propagowanie wiedzy o ochronie środowiska i zwierząt, sporcie, historii, społeczeństwie, pomocy socjalnej oraz innych ważnych tematów.
 6. Promocja ciekawych miejsc i wydarzeń.
 7. Integracja osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem.
 8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i tradycji lokalnych wspólnot.
 9. Nauka, edukacja i wychowanie.
 10.  Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.
 11. Przeciwdziałanie uzależnieniom i propagowanie zdrowego stylu życia.
 12. Wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i dóbr kultury.
 13. Animacja różnych społeczności.
 14. Współdziałanie z innymi podmiotami, organizacjami społeczno-gospodarczymi, zakładami pracy, władzami samorządowymi i rządowymi.
 15. Kształtowanie i rozwijanie wśród ludności aktywnej postawy obywatelskiej.
 16. Upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
 17. Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 18. Promowanie różnorodności językowej i etnicznej.
 19. Wspomaganie osób wykluczonych społecznie.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Produkcję i dystrybucję niekomercyjnych materiałów filmowych, graficznych, tekstowych i innych.
 2. Tworzenie i/lub dystrybucja filmów fabularnych oraz dokumentalnych.
 3. Opracowywanie i prowadzenie kampanii oraz projektów społecznych.
 4. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej, wydawniczej i propagandowej.
 5. Działalność samopomocową, szkoleniową i doradczą w zaistniałych problemach.
 6. Inicjowanie i współorganizowanie akcji i działalności w celu zgromadzenia środków finansowych na działalność statutową stowarzyszenia.
 7. Wspomaganie realizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 8. Organizowanie wydarzeń integracyjnych, kulturowych, edukacyjnych i turystycznych.
 9. Organizowanie manifestacji i akcji protestacyjnych.
 10. Prowadzenie badań społecznych.
 11. Animowanie społeczności.
 12. Podejmowanie innych działań, które bezpośrednio lub pośrednio wiążą się
  z podstawowymi celami.
 13. Organizowanie odczytów, kursów, szkoleń, spotkań, prelekcji, seminariów, badań naukowych, bibliotek, klubów.
 14. Realizacja projektów własnych lub zleconych przez samorządy i inne podmioty lub organizacje.
 15. Wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń z organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia.
 16. Promowanie działalności innych organizacji i instytucji, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
 3. zwyczajnych,
 4. wspierających,
 5. honorowych.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 11

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 12

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  1. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  1. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  1. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek.

§ 15

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 16

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

b. wykluczenia przez Zarząd:

– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,

– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

– ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

§ 18

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 20

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lat.

Walne Zebranie Członków

§ 21

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy,

b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.

Zarząd

§ 23

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z od 3 do 5,  w tym prezesa wybieranego na pierwszym posiedzeniu zarządu.

3. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

a. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

g. zwoływanie Walnego Zebrania,

h. ustalanie wysokości składek członkowskich.

i. wybiera formę prowadzenia księgowości stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna

§ 25

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 5 w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,

f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w określonym terminie

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 27

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

a. składki członkowskie,

b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,

c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,

d. dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z własnej działalności,

e. zbiórki, kwesty, aukcje, licytacje,

f. inne formy dozwolone prawem.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Rozdział VI. Sposób reprezentacji

§ 28

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 29

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 31

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close